Privacy Policy

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter om dig som tillfrågas i enkäterna. Vi sparar också resultaten från träningen och minnestestet. Detta gör vi för att kunna genomföra forskningen. Dina uppgifter kommer att sparas hos Umeå universitet i minst tio år och så länge de behövs i forskningen.

Dina svar på frågorna och dina resultat från minnesträningen och -testen kommer att sparas på servrar och datorer på Umeå universitet. Data förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem, och från databaserna kan man inte koppla namn till resultat eftersom datat förses med en kod för avidentifiering. Kodnyckeln har endast de ansvariga forskarna tillgång till. Resultaten från studien kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och på konferenser samt i populärvetenskapligt material och på hemsidor. Där kommer endast medelvärden att presenteras och inga resultat kommer att kunna knytas till enskilda deltagare.

Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna, kontakta Petra Sandberg på loci@umu.se. Umeå universitets dataskyddsombud nås på pulo@umu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Resultat från träningen får du tillgång till direkt i appen.